SonyCyber-ShotDSCHX400V

Sony Cyber-Shot DSC HX400V

Sony Cyber-Shot DSC HX400V
50x Optical Zoom, 20.4 Megapixel Resolution, HD Recording, 10FPS Burst Shooting